Zaloguj się:

Regulamin

Autorem XannStat jest Xann Internet Solutions, 43-143 Lędziny, ul. Kopalniana 25, NIP: 646-102-09-95

Statystyka XannStat podlega ochronie prawnej na mocy ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83).

REGULAMIN
 1. Statystyka XannStat przyporządkowana jest tylko do jednego adresu internetowego, bez możliwości późniejszego przeniesienia jej na inny adres.
 2. Opłata za korzystanie ze statystyki jest jednorazowa i wynosi 30 zł netto.
 3. Po uiszczeniu opłaty XannStat zostanie przesłana nabywcy drogą elektroniczną.
 4. W celu zakupu oprogramowania należy wypełnić stosowny formularz załączony na stronie i przesłać go pod wskazany adres mailowy.
 5. W terminie do 6 miesięcy od zakupu statystyki aktualizacja oprogramowania jest darmowa.
 6. W przypadku rezygnacji ze statystyki środki pieniężne nie zostaną zwrócone nabywcy.
 7. Zabrania się wprowadzania modyfikacji kodu statystyki oraz rozpowszechniania go bez zgody autora.
 8. Xann Internet Solutions nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku użytkowania oprogramowania.
 9. W przypadku wystąpienie nieprawidłowości w działaniu statystyki - wynikających z winy autora, Xann Internet Solutions zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych.
 10. Xann Internet Solutions zastrzega sobie możliwość wysłania mailingu dot. nowości i zmian które zachodzą w produkcie XannStat
 11. Xann Internet Solutions zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 12. Nowy regulamin obowiązuje z chwilą opublikowania.

Licencja

WSTĘP

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA (dalej nazywana także ?LICENCJĄ?) określa zasady użytkowania i korzystania z licencji, polegającej na umożliwieniu użytkowania oprogramowania XannStat.com (dalej nazywanego także ?Oprogramowaniem?).

Zakup, Pobranie, Instalacja lub Użytkowanie oprogramowania oznacza akceptację niniejszej LICENCJI.

LICENCJODAWCĄ, jest Xann Internet Solutions, z siedzibą w Lędzinach, przy ul. Kopalnianej 25, 43-143 Lędziny. NIP: 646-102-09-95 REGON: 278166995 (dalej zwany LICENCJODAWCĄ).

LICENCJOBIORCĄ jest osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna używająca, pobierająca lub zakupująca OPROGRAMOWANIE.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA, jak również prawa do ewentualnie załączonych materiałów drukowanych i elektronicznych oraz do wszelkich kopii OPROGRAMOWANIA, przysługują LICENCJODAWCY.

OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

OGRANICZENIA LICENCYJNE

LICENCJODAWCA, udziela niniejszym LICENCJOBIORCY odpłatnej licencji, bez prawa wyłączności, na używanie jednej kopii OPROGRAMOWANIA pod zadeklarowaną Domeną Internetową należącej do LICENCJOBIORCY.

LICENCJOBIORCA nie może sprzedawać ani w innych sposób odpłatnie rozporządzać OPROGRAMOWANIEM ani udzielać odpłatnego dostępu do żadnej z funkcji oferowanych przez OPROGRAMOWANIE.

LICENCJA obejmuje prawa do aktualizacji krytycznych w ramach wersji. Przez co rozumie się aktualizację oznaczone symbolem 1.XX. Gdzie XX to kolejne wydania aktualizacji. Warunkiem otrzymania aktualizacji jest przesłanie aktualnego pliku licencji, licencja.php.

Po otrzymaniu aktualizacji, LICENCJOBIORCA nie może użytkować starszej wersji OPROGRAMOWANIA.

LICENCJOBIORCA nie może podejmować, powodować, wyrażać zgody, ani upoważniać do podejmowania modyfikacji, dekompilacji, dezasemblacji, tłumaczenia lub łamania kodu OPROGRAMOWANIA.

LICENCJA nie obejmuje odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania kopii OPROGRAMOWANIA innej osobie fizycznej lub prawnej lub innej jednostce organizacyjnej.

LICENCJOBIORCA nie może przenieść prawa wynikające z LICENCJI innej osobie fizycznej lub prawnej lub innej jednostce organizacyjnej.

LICENCJOBIORCA zgadza się nie usuwać, nie zamazywać, nie uniemożliwiać odbioru ani nie zmieniać treści komunikatów informacyjnych na temat praw własności intelektualnej oraz innych praw LICENCJODAWCY.

LICENCJOBIORCA przyjmuje do wiadomości, że uruchomienie OPROGRAMOWANIA na większej niż zadeklarowana ilości kopii OPROGRAMOWANIA skutkuje unieważnieniem LICENCJI bez zwrotu poniesionych przez LICENCJOBIORCE kosztów.

Kod źródłowy OPROGRAMOWANIA nie jest publicznie jawny. LICENCJODAWCA udostępnia wybraną przez siebie część kodu źródłowego OPROGRAMOWANIA w postaci niezakodowanej.

LICENCJOBIORCA nie może upubliczniać kodu OPROGRAMOWANIA w całości lub fragmentach w żadnej formie. Upublicznienie kodu powoduje unieważnienie LICENCJI, bez zwrotu kosztów poniesionych przez LICENCJONOBIORCĘ.

LICENCJODAWCA ma prawo dochodzić odszkodowania od LICENCJOBIORCY z tytułu strat poniesionych w wyniku upublicznienia kodu, jeśli LICENCJOBIORCA przyczynił się do tego upublicznienia.

OGRANICZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

LICENCJODAWACA oświadcza, że OPROGRAMOWANIE spełnia funkcje wymienione w opisie. Jeżeli w terminie 14 dni od sprzedaży praw do kopii OPROGRAMOWANIA okaże się, że nie spełnia ono powyższych funkcji, Licencjodawca zobowiązuje się usunąć wadę OPROGRAMOWANIA.

LICENCJODAWACA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe ze złego administrowania OPROGRAMOWANIEM lub siecią komputerową, w której jest ono użytkowane. W szczególności dotyczy to niezgodności sugerowanych wersji komponentów rekomendowanych do poprawnego działania OPROGRAMOWANIA.

W razie wykrycia błędów w działaniu OPROGRAMOWANIA wynikających z wad kodu źródłowego LICENCJODAWACA zobowiązany jest udostępnić bez zbędnej zwłoki poprawny kod lub przesłać nieodpłatnie aktualizację do wyższej wersji. Wybór należy do LICENCJODAWCY. Termin usunięcia wady jest zależny od jej charakteru. LICENCJODAWCA zobowiązuje się podjąć próby jego usunięcia w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia przez LICENCJOBIORCE.

LICENCJONODAWCA ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym działaniem OPROGRAMOWANIA do wysokości ceny jego wersji podstawowej, określonej według jego cennika na dzień powstania szkody. LICENCJONODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną nieprawidłowym działaniem OPROGRAMOWANIA jeżeli wynikła ona w skutku nieprawidłowego administrowania OPROGRAMOWANIEM na serwerze, jego konserwacji lub dana funkcjonalność zależy od dostępności usług innych podmiotów lub witryn internetowych.

LICENCJODAWCA nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek dane zapamiętane za pomocą OPROGRAMOWANIA oraz za szkody związane z utratą tych danych. LICENCJOBIORCA jest zobowiązany we własnym zakresie wykonywać kopię bezpieczeństwa wszystkich danych.

POZOSTAŁE POSTANOWANIA

LICENCJOBIORCA uzyskuje dostęp do danej funkcjonalności OPROGRAMOWANIA zgodnie z wniesionymi opłatami. Dostęp do poszczególnych funkcji określa plik licencja.php, który jest dostarczany po pełnym opłaceniu dostępu do danej funkcjonalności.

LICENCJODAWACA nie jest zobowiązany do opracowywania Aktualizacji OPROGRAMOWANIA poza tymi, które okażą się niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z przyczyn niezależnych od LICENCJODAWCY nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

Niniejsza Umowa podlega prawu obowiązującemu w Polsce, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania LICENCJONOBIORCY.

Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.

W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby LICENCJODAWCY.